Belangrijke Updates in ESF+ Projectadministratie Versie 2.0 - AMR en Sociale Inclusie

4 minuten 22-01-2024, laatst bijgewerkt op 23-04-2024 8:59

Op 16 januari 2024 is versie 2.0 van de handleiding projectadministratie van ESF+ 2021-2027, specifiek voor hoofdstuk Arbeidsmarktregio en Sociale Inclusie, gepubliceerd. Deze update bevat enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot de verantwoording van ESF+. De aanpassingen in de HPA worden hieronder nader toegelicht.

Einddeclaratie en eindcontrole

Bij het opstellen en indienen van de einddeclaratie bestaat de mogelijkheid om de doelgroep controle van de deelnemers al uit te laten uitvoeren door het inlichtingenbureau, zodat de terugkoppeling volgt vóór de start van de eindcontrole.

Voor elk project zal een aparte samenwerkruimte worden aangemaakt door UVB om de documenten te plaatsen voor de eindcontrole. Na de controle zal deze samenwerkruimte worden verwijderd om te voldoen aan de (AVG) privacywetgeving.

De aanvrager zal uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de eindcontrole de steekproef met daarin de te controleren items ontvangen. UVB heeft de voorkeur om een deel van de eindcontrole uit te voeren op locatie (indien mogelijk en gewenst door de aanvrager).

Prestatieverantwoording onderdeel Sociale Inclusie

Een van de activiteiten die onder ESF+ Sociale Inclusie valt, is de begeleiding op het werk van mensen met psychische problemen (IPS, Individuele Plaatsing en Steun). Bij het opnemen van IPS-trajecten moet er een expliciete verklaring zijn die aantoont dat deze trajecten niet zijn gedeclareerd onder de nationale IPS-subsidieregeling.

Addendum

Het is toegestaan om addenda na afloop aan het project te ondertekenen, op voorwaarde dat de vastgelegde prestaties aantonen dat de desbetreffende medewerker vanaf de verantwoorde startdatum van zijn of haar ESF-activiteiten ook daadwerkelijk werkzaam was voor het ESF-project.

VCV-rekensheet

Bij projecten gericht op arbeidsmarkttoeleiding worden de subsidiabele loonkosten van het klantmanagement bepaald aan de hand van het SCO-tarief. Dit SCO-tarief is inclusief de bekende opslagen van 37,5% en 40%. Er zijn dus geen aanvullende opslagen mogelijk op dit SCO-tarief. De eerder vastgestelde correctiepercentages van 12% voor indirecte uren en 5% voor ziekte zijn niet langer van toepassing.

Het SCO-tarief voor het klantmanagement arbeidstoeleiding wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor het jaar 2022 €7.519 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het SCO-tarief van 2023 en 2024 zal later bekend worden gemaakt in een nieuwsflits van UVB.

Bij projecten die zich richten op Sociale Inclusie moeten nog de werkelijke loonkosten gebruikt worden bij de verantwoording van de loonkosten van het klantmanagement. Voor deze projecten is het opslagpercentage voor werkgeverskosten 37,5% en de flatrate voor overige kosten 40%. De correctiepercentages voor indirecte uren en ziekte zijn niet langer van toepassing.

Loonkosten ZZP’ers

Wanneer het gebruikelijke loon (zzp-tarief) wordt toegepast, moet de aanvrager het volgende uurtarief hanteren in de verschillende jaren: €27,91 in 2022, €29,65 in 2023, en €32,55 in 2024. Het omgerekende maandbedrag mag niet hoger zijn dan het gebruikelijke loon op jaarbasis. In dit geval is het niet toegestaan om de opslag van 37,5% toe te passen, maar de flatrate van 40% mag wel worden toegepast. Mocht er een her indexering komen, dan zal UVB het nieuwe bedrag en de ingangsdatum bekendmaken in een nieuwsflits.

BTW

BTW is in geen geval meer subsidiabel.

Subsidiabiliteit van opleidingsvouchers

Kosten voor verstrekte opleidingsvouchers aan ESF+ deelnemers zijn subsidiabel binnen ESF+ 2021-2027 projecten.  De opleidingsvoucher die worden verstrekt aan bedrijven zijn niet subsidiabel.

Onderbouwing:

  • Een positief opleidingsadvies voor de deelnemer, inclusief een verleningsbeschikking gericht aan de deelnemer;
  • Beschikkingen die aantonen dat een opleidingsvoucher is toegekend aan een individu, inclusief informatie over het (maximale) opleidingsbedrag, de looptijd en de inhoud van de opleidingsvoucher;
  • Voor de vrije keuze van de deelnemer: De bewijsstukken, zoals de subsidieregeling/beschikking met keuzevrijheid, of een overeenkomst/offerte tussen opleider en deelnemer (niet werkgever);
  • Bewijs van uitbetaling van de opleidingsvoucher aan de deelnemer en/of bewijs van rechtstreekse betaling vanuit de voucher aan de opleider namens de deelnemer;
  • Bewijs van de gevolgde of afgeronde opleiding, bij voorkeur in de vorm van een diploma of certificaat op naam van de deelnemer. 

Niet-subsidiabele kosten:

De kosten verbonden aan opleidingsvouchers zijn niet subsidiabel wanneer de aanvrager, een samenwerkingsverbandpartij of begunstigde (of aan hen gelieerde organisaties) de opleiding verzorgt.  Alleen directe loonkosten in verband met scholing komen in dat geval voor subsidie in aanmerking.

Kosten verbonden aan opleidingsvouchers zijn niet subsidiabel als de opleiding niet (aantoonbaar) is afgerond binnen de project periode of als de opleiding is gestart voor 14 september 2022.

Drempelbedragen aanbestedingen

De drempelbedragen voor aanbestedingen worden om de twee jaar door de Europese Commissie vastgesteld:

 

2020-2021

2022-2023

2024-2025

Leveringen en diensten voor centrale overheid

€139.000

€140.000

€143.000

Leveringen en diensten voor decentrale overheid

€214.000

€215.000

€221.000

Sociale en andere specifieke diensten

€750.000

€750.000

€750.000

Vragen?

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een onlinegesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres Vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002

Bron

Uitvoering van Beleid. (2024). Handleiding projectadministratie (HPA) ESF+ 2021-2027 AMR arbeidsmarkttoeleiding en AMR Sociale Inclusie . Uitvoering van Beleid.