Belangrijke Wijzigingen in Subsidieregeling ESF+ 2021-2027

4 minuten 28-11-2023, laatst bijgewerkt op 28-11-2023 11:07

In deze blog maken wij u attent op de wijzigingen in de subsidieregeling ESF+ 2021-2027 uit de Staatscourant van 27 november. Hier de belangrijkste wijzigingen:

  1. Nieuw aanvraagtijdvak

In de gewijzigde regelgeving wordt het 2de tijdvak voor arbeidsmarktregio’s geopend. Dit tijdvak gaat open vanaf 4 december 2023, 09:00 uur tot en met 26 januari 2024, 17:00 uur. In totaal is €60.000.000.- aan ESF+-subsidie beschikbaar voor dit tijdvak. De specifieke bedragen per centrumgemeente zijn te vinden in de regeling.
Het 2e tijdvak mag pas ingaan na de laatste datum van de projectperiode van het 1e tijdvak. Dit 2e tijdvak mag maximaal 24 maanden duren en de projectperiode mag uiterlijk lopen tot en met 31 december 2025. Voor veel arbeidsmarktregio’s zal dit laatste inhouden dat de projectperiode minder dan 24 maanden zal zijn indien de projectperiode van het 1e tijdvak eindigt na 1 januari 2024.

  1. Subsidiabele kosten en opleidingsvouchers

Een belangrijke verandering in de regelgeving is de subsidiabiliteit van kosten voor opleidingsvouchers. De kosten van de deelnemers met een positief opleidingsadvies en een afgeronde opleiding- of scholing zijn declarabel. Opleidingen en scholingen die gestart zijn op of na 14 september 2022 én worden afgerond in de projectperiode zijn volledig declarabel.  Andere voorwaarden voor de opleidingsvouchers zijn o.a.: De deelnemer moet vrij zijn in de keuze van opleiders en de subsidiabele kosten worden bepaald op basis van de daadwerkelijke uitbetaalde bedragen aan de opleiders of deelnemers voor de opleidingskosten.

  1. Privacy en Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Voor controle- en verantwoordingsdoeleinden worden een aantal kenmerken van deelnemers verzameld en verwerkt waaronder het BSN-nummer. De herbeoordeling van de DPIA (Data Protection Impact Assessment) heeft aangetoond dat er geen nieuwe of aanvullende risico’s zijn ten opzichte van de eerdere DPIA voor deze subsidieregeling.

  1. Uitvoerbaarheid en risicobeheersing

Een grondige UMO-toets (Uitvoering & Misbruik en Oneigenlijk gebruik), uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (UVB), heeft de uitvoerbaarheid en risico's op misbruik beoordeeld. De toets geeft UVB en de opdrachtgever een helder beeld van de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen die gepaard gaan met de regeling. Beheersmaatregelen zijn geformuleerd, en de conclusie is dat er geen significante restrisico's zijn.

  1. Financiële gevolgen

Het subsidiepercentage geldend voor het tweede tijdvak is ook 40%, dit betekent dat de subsidieontvangers verantwoordelijk zijn voor een cofinanciering van minimaal 60%.

  1. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en heeft terugwerkende kracht tot en met 14 september 2022 voor de opleidingsvouchers. De keuze om opleidingsvouchers met terugwerkende kracht subsidiabel te maken, sluit aan bij het streven naar een leven lang ontwikkelen en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie.

Vragen?

Deze wijzigingen bieden nieuwe kansen voor organisaties en deelnemers om deel te nemen aan programma's die de arbeidstoeleiding in arbeidsmarktregio's bevorderen. U kunt via ons op de hoogte blijven van de laatste informatie met betrekking tot de regeling ESF+ 2021-2027.

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl of www.esf.plus. U voert een onlinegesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002.

 

Bron

Werkgelegenheid, M. v. (2023). Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 17 november 2023, nr. 2023-0000281435, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF+ 2021-2027 in verband met het toevoegen van een tijdvak en enkele andere wijzigingen in hoofdstuk. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Opgehaald van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-32379.html