Conceptregelgeving ESF+ Sociale Inclusie gepubliceerd

3 minuten 16-01-2023, laatst bijgewerkt op 16-01-2023 13:30

Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW (UvB) heeft op 13 januari jl. alle AMR’s een e-mail gestuurd met de conceptregelgeving voor het onderdeel “Sociale Inclusie”, in de volksmond, sociale activering. Het is de bedoeling dat de AMR’s meedenken in het opzetten van dit onderdeel van ESF+ (2021-2027). In oktober 2022 al is er een informele bijeenkomst geweest in Tilburg waar de medewerkers van UvB hebben afgetast hoe zij het beste vorm kunnen geven aan dit nieuwe onderdeel.

Met de e-mail van vrijdag 13 januari vraagt UvB wederom om reacties en ideeën om op te nemen in de definitieve subsidieregelgeving. Voor geïnteresseerden komt er nog een tweede bijeenkomst in week 4 waarna er ook nog een kennisbijeenkomst wordt gehouden waarvoor in de ESF Nieuwsflits aandacht voor zal komen.

Sociale Inclusie wordt in de regelgeving omschreven als: Het bieden van hulp om gelijkwaardig te kunnen participeren in de maatschappij.

In de concept regelgeving valt op dat een gecombineerd traject van Sociale Inclusie en arbeidstoeleiding toegestaan is waarbij wel dus altijd één component van Sociale Inclusie aanwezig moet zijn. Als een deelnemer al deelneemt aan een declarabel traject binnen de AMR aanvraag die in 2022 is ingediend kan deze deelnemer niet declarabel opgenomen worden in de ESF+ Sociale Inclusie verantwoording.

De activiteiten die vallen onder Sociale Inclusie kunnen de volgende leefgebieden betreffen: Financiën, wonen, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, digitale basisvaardigheden, taal en cultuur en zorg.

Het budget dat beschikbaar is bedraagt € 35.000.000 en wordt verdeeld onder de AMR’s op basis van dezelfde verdeling als de reeds ingediende AMR aanvragen met als enige wijziging dat het nu gaat om het verdeelmodel 2023 (was verdeelmodel 2021).

Feiten voor zover nu bekend (concept) met betrekking tot aanvraag Sociale Inclusie

 • Beschikbaar budget periode 3 april 2023 t/m 31 december 2027 bedraagt
  € 35.000.000;
 • Verdeling budget op basis verdeelmodel 2023 (P-budget);
 • Indienen aanvraag door centrumgemeente in periode 3 april 2023 t/m 31 augustus 2023 (ongeveer vijf maanden);
 • Overschot van € 35.000.000 gaat naar AMR’s die in de aanvraag meer hebben opgenomen dat aan subsidie beschikbaar is;
 • Combinatie werkbevorderingstraject en sociale Inclusietraject is mogelijk als beide activiteiten binnen hetzelfde traject vallen;
 • Het mag gaan om een nieuw traject of de voortzetting van een bestaand traject in het kader van Sociale Inclusie (het traject werkbevordering mag nog niet gestart zijn 2D.3-2b);
 • De doelgroepen zijn hetzelfde als in de AMR aanvragen die in 2022 zijn ingediend;
 • In de aanvraag moet een beschrijving opgenomen van de onderliggende maatschappelijke problemen of gemeenschappelijk belang van het aangevraagde project;
 • De aanvraag beschikt ook over een aanpak die gericht is op het bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie;
 • De subsidiabele activiteiten betreffen: ondersteunen door de doelgroep de mogelijkheden te geven en hindernissen weg te nemen voor sociale inclusie;
 • Het is de bedoeling dat er 3 voortgangsrapportages opgemaakt worden en aangeboden aan UvB, te weten, 3 maanden na 31 december 2024, 3 maanden na 30 april 2026 en 3 maanden na 31 december 2027;
 • Bevoorschotting is mogelijk op basis van realisatie in de voortgangsrapportage tot maximaal 80% van het in de subsidiebeschikking opgenomen subsidiebedrag;
 • 24 maanden na de start van het project dient een tussendeclaratie opgesteld te worden binnen 13 weken. Deze tussendeclaratie wordt ook gecontroleerd en vastgesteld als zijnde het een einddeclaratie is;

Zienswijze van de Kenniskamers

Het betreft een nieuw onderdeel in de ESF+ periode die tot eind 2027 duurt. De scheiding tussen de deelnemers die opgenomen zijn/worden in de aanvraag die als 1e tranche is ingediend eind 2022 (AMR0-werk) en de deelnemers in de aanvraag Sociale Inclusie is erg belangrijk. Om deze reden zal in de systemen onderscheid gemaakt moeten worden tussen deze twee soorten deelnemers om doublures in eindverantwoordingen te voorkomen in dezelfde periode.

Wij adviseren om op korte termijn een werkgroep in te stellen met partijen in de regio die activiteiten verrichten op het vlak van Sociale Inclusie, eventueel in combinatie met werkactiviteiten. Vervolgens in de periode tot 31 augustus aanstaande een aanvraag voor te bereiden die voldoet aan de criteria in de definitieve regeling. Als de aanvraag Sociale Inclusie uiterlijk 31 augustus ingediend wordt is sprake van een subsidiabele periode van 52 maanden.

Wij adviseren om alleen nieuwe (gecombineerde) trajecten in de verantwoording Sociale Inclusie op te nemen, waarvan de startdatum van het traject ligt in de periode na het indienen van de aanvraag.

Omdat de deelnemers vaak via een caseload bepaald worden (ook voor de AMR-Werk aanvragen moet goed duidelijk zijn in de systemen om wat voor soort deelnemer het gaat.

Wij nemen graag het initiatief om de werkgroep in uw AMR op te zetten en tevens deel te nemen aan deze werkgroep om te komen tot een solide aanvraag Sociale Inclusie.

Zodra meer bekend is over de nieuwe subsidieregeling laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.