Extra middelen met REACT-EU herstelfonds

3 minuten 18-11-2021, laatst bijgewerkt op 26-11-2021 15:23

De Coronacrisis heeft de Europese economie zwaar getroffen. Veel bedrijven, maar ook werknemers en zelfstandigen (ZZP'ers) merken de gevolgen van de Coronacrisis. Werknemers hebben bijvoorbeeld minder zekerheid over het behouden van hun baan, wat dus de belangrijkste inkomstenbron is voor de meeste mensen. Verschillende bedrijven moesten (tijdelijk) sluiten, en liepen daardoor omzet mis. Met veel geld helpen de lidstaten en de regio's deze sociaaleconomische gevolgen van de Coronacrisis om voorbereidingen te treffen voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel. Het REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) levert het geld dat nodig is om banen te behouden of te scheppen, onderwijs en vaardigheden te verbeteren en mensen in kwetsbare situaties weer meer bij de samenleving te betrekken.

Wat is REACT-EU?

In 2020 is REACT-EU gelanceerd als verlengstuk van de crisisrespons- en herstelmaatregelen en werd hieraan vormgegeven via het ESF-programma Actieve Inclusie 2014-2020. De steunmaatregel zorgt voor een forse aanvulling van de middelen die de lidstaten van de EU kunnen ontvangen om de problemen als gevolg van de Coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

De steun van REACT-EU moet voorkomen dat de ongelijkheden toenemen en moet een evenwichtig herstel mogelijk maken. De lidstaten kunnen de middelen gebruiken om de veerkracht van de zorgstelsels te herstellen, arbeidsmarkten weer gezond te maken, werknemers en bedrijven te helpen bij de aanpak van de sociale gevolgen van de crisis en het fundament te leggen voor een toekomstbestendig herstel. REACT-EU moet zorgen voor een groene, digitale, inclusieve en veerkrachtige economische ontwikkeling in Europa.

Dit initiatief bestaande uit een financiële bijdrage overbrugt de kloof tussen de dringende crisismaatregelen ten laste van de EU-structuurfondsen voor 2014-2020 en de herstelprogramma’s voor de lange termijn in het kader van het cohesiebeleid 2021-2027. In 2021 wordt er voor Nederland een bedrag van ruim € 220 miljoen euro aan de verlenging van het ESF programma 2014-2020 beschikbaar gesteld. In totaal stelt Europa € 55 miljard extra beschikbaar binnen het REACT-EU herstelprogramma voor het EFRO (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling), het ESF (Europees Sociaal Fonds), FEAD (Fund for European Aid to the Most Deprived) en YIE (Youth Employment Initiative). De extra middelen zullen in 2021 en 2022 worden uitgekeerd via het tijdelijk herstelinstrument Next Generation EU.

Waarvoor wordt het budget ingezet?

De Europese Unie heeft samen met alle EU-lidstaten een bedrag geselecteerd dat gebruikt mag worden bij het herstellen van de Europese economie. Dit bedrag wordt verdeeld over de EU-lidstaten. Ieder land krijgt een budget om te investeren. Dit budget wordt binnen Nederland weer verdeeld over de Arbeidsmarktregio’s (AMR’s).

De aanvullende ESF-middelen uit REACT-EU dienen als crisisbudget en moeten uiterlijk 31 december 2023 zijn besteed op projectniveau. Het aanvullende budget moet worden gericht op:

  • De begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden in de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland;
  • De begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken;
  • De begeleiding en opleiding van mensen die in een justitiële inrichting verblijven;
  • De bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden en werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Wilt u meer weten over het REACT-EU programma? In onze Whitepaper over REACT-EU is meer informatie te vinden over wat REACT-EU inhoudt, wat de doelen en doelgroepen zijn en over waar het budget voor ingezet wordt.