Informatie uit de bijeenkomst ESF+ Sociale Innovatie en Gendergelijkheid

4 minuten 30-04-2024, laatst bijgewerkt op 30-04-2024 11:04

In de onderstaande blog vindt u belangrijke informatie en vragen die zijn besproken tijdens de bijeenkomst van UvB op 25 maart 2024, over het hoofdstuk Sociale Innovatie en Gendergelijkheid binnen het ESF+ programma voor de periode 2021-2027.

Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te bieden in het nieuwe ESF+ hoofdstuk en om meer te vertellen over de tender- en aanvraagprocedure. Daarnaast beschikken de aanvragers over dezelfde informatie, waardoor geen ongelijke uitgangspositie bestaat bij het indienen van de subsidieaanvraag.

De regeling

Tendersysteem:

Het beschikbare budget wordt, indien het bedrag wordt overschreden, via een tendersysteem verdeelt. De aanvragen worden gerangschikt op basis van scores, waarbij de hoogst scorende aanvraag als eerst subsidie ontvangt, gevolgd door de volgende in de rangorde tot dat het subsidieplafond van €5,5 miljoen is bereikt.

Een beoordelingscommissie adviseert over de rangschikking op basis van selectiecriteria. Elk criterium heeft een maximaal aantal punten. Aanvragen worden gerangschikt op basis van kwaliteit, waarbij de beste aanvragen hogere scores behalen.
Indien het subsidieplafond niet overschreden wordt, vindt geen rangschikking plaats, maar wordt een kwalitatieve toets op de subsidieregeling eisen uitgevoerd.

Doelstelling:

Sociale innovatie gericht op het bevorderen van gendergelijkheid, heeft betrekking op het onderzoeken, ontwikkelen, verbeteren, toepassen of delen van praktische en wetenschappelijke kennis. Deze kennis moet bruikbaar, overdraagbaar en gevalideerd zijn. Dit heeft betrekking op minstens één van de volgende thema's:

 • Het vergroten van de participatie van vrouwen in exacte wetenschappen, technologie, techniek en toegepaste wiskunde;
 • Het verbeteren van de balans tussen werk en zorgtaken, met inbegrip van mantelzorg;
 • Het aanmoedigen van economische zelfstandigheid bij vrouwen;
 • Het bevorderen van een gelijkere verdeling van werk en zorg- en huishoudelijke verantwoordelijkheden tussen mannen en vrouwen;
 • Het bevorderen van transparantie in loonstructuur.

Voor meer algemene informatie uit de regeling kijk op onze pagina: https://www.dekenniskamers.nl/subsidies/esf-sociale-innovatie-en-gendergelijkheid/

Aandachtspunten en tips

Samenwerkingsverband:

In een samenwerkingsverband moet minstens één maatschappelijke organisatie of kennisinstelling en één arbeidsorganisatie worden vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Let op! Wacht niet te lang met het vormen van een samenwerkingsverband en het maken van afspraken. Ervaring leert dat veel tijd wordt besteed aan het maken van afspraken en tekenen van overeenkomsten.

De aanvraag:

Bij het opstellen van de aanvraag is het belangrijk om te controleren of alle vereisten zoals beschreven in de regeling en aangegeven in de formats zijn opgenomen in uw aanvraag. Een aanvraag die technisch onvolledig is, wordt namelijk afgewezen voordat deze wordt beoordeeld. Bovendien geven de formats aan hoeveel punten er kunnen worden gescoord in de verschillende onderdelen.

Houd het simpel en duidelijk: breng alleen de kosten in die direct verband houden met het project. Kijk hiervoor goed naar de regelgeving.

Belangrijke vragen

Kan een gemeente inschrijven als arbeidsorganisatie?

Onderneming kunnen inschrijven als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007. Alle organisaties die mensen in dienst hebben vallen onder de definitie van arbeidsorganisatie.

Artikel 5 van de Handelregisterwet 2007:

In het handelsregister worden de volgende ondernemingen ingeschreven:

 1. Een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een maatschap, een rederij, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een vereniging, een stichting, een kerkgenootschap of een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 2. Een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een natuurlijke persoon;
 3. Een onderneming die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap of een Europees economisch samenwerkingsverband die volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft;
 4. Een onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of een nevenvestiging in Nederland heeft;
 5. Een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een ander dan genoemd in onderdeel a tot en met d;
 6. Een onderneming die niet in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een in Nederland opgerichte maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of rederij.

Wat is de rol van de maatschappelijke – of kennisorganisatie in het project?

De aangesloten kennisinstelling waarborgt dat er onafhankelijk onderzoek kan worden uitgevoerd, dit is geen verplicht onderdeel van de aanvraag.

Maatschappelijke organisaties kunnen al verschillende raakvlakken hebben met de diverse thema’s uit de regeling en aansluiten in het samenwerkingsverband, om de uitvoering en uitkomsten te stimuleren.

Hoelang duurt het afhandelen van de subsidieaanvraag?

Volgens de regeling moet u binnen 18 weken nadat de aanvraagperiode is afgelopen, een beslissing krijgen.

Wat wordt er precies bedoeld met "werknemersvertegenwoordiging binnen arbeidsorganisatie"?

Dit is bewust niet gedefinieerd, omdat bijvoorbeeld niet elke arbeidsorganisatie een HR-afdeling heeft. Belangrijk is dat werknemers door de werkgever binnen de organisatie worden betrokken bij activiteiten en dat het geen eenzijdig handelen is vanuit de werkgever.

Vallen taken met betrekking tot projectmanagement, inclusief administratieve lasten, ook onder subsidiabele activiteiten?

Voor de indirecte kosten, zoals projectadministratie en projectmanagement, is een vast bedrag van 7% van de directe projectkosten subsidiabel. Deze indirecte kosten hoeven niet te worden aangetoond, maar er kan niet meer dan dat percentage worden gedeclareerd voor deze kosten.

Hoe berekenen jullie de uurtarieven als werknemers op zzp basis betaald worden?

Zzp’ers zijn geen interne medewerkers. De kosten van zzp’ers vallen onder de externe kosten. De factuur van de zzp’ers kunnen worden opgevoerd als ESF-kosten.

Vraag over uurtarief: wat is de maximale hoogte van het uurtarief dat wordt gesubsidieerd?

Dit is niet vastgelegd in de regeling. Voor interne medewerkers geldt dat het maximale uurtarief gelijk is aan het tarief vermeld op de loonstrook. Voor externe medewerkers wordt het maximale uurtarief bepaald door het markttarief, zoals vastgesteld via een aanbestedingsprocedure of door het verkrijgen van drie offertes. Dit marktconforme tarief bepaalt dus het uurtarief.

Bron

Uitvoering van Beleid. (2024). Verslag Online informatiebijeenkomst Sociale Innovatie Gendergelijkheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vragen?

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (08:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een onlinegesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres Vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002