Kennisbijeenkomst SCO-tarief Uitvoering van Beleid

3 minuten 31-08-2023, laatst bijgewerkt op 31-08-2023 15:05

Op 29 augustus 2023 is een kennisbijeenkomst gehouden door Uitvoering van Beleid (hierna UvB) met betrekking tot het SCO-tarief (Simplified Costs Option). De kennisbijeenkomst is georganiseerd om de nieuwe opzet van de SCO-methodiek nader toe te lichten. In voorgaande ESF-projecten werd gebruik gemaakt van de VCV-methodiek. De VCV-methodiek is gebaseerd op werkelijke loonkosten. De nieuw geïntroduceerde SCO-methodiek in de eerste tranche ESF+ betrof een vast tarief per medewerker. De nieuwe opzet zal uit gaan van een vast tarief per deelnemer.

Dit vaste bedrag is bepaald op historische gegevens. De eenheidsprijs voor medewerkers bepaald op €7.519 per maand. Er is een onderzoek gedaan door BMC waaruit is gekomen dat een gemiddelde caseload 65 deelnemers per casemanager bevat. Dit komt neer op een bedrag van €115,67 per maand per deelnemer, oftewel €3,80 per dag per deelnemer. 

In de berekening zijn enkel de kosten voor interne casemanagement opgenomen. Externe kosten kunnen nog afzonderlijk worden gedeclareerd in andere subprojecten. Het is wel een must dat er per kwartaal, (gemiddeld) eens per 3 maanden, een activiteit moet plaatsvinden binnen een actief traject. Een activiteit wordt bepaald door middel van een notitie van een contactmoment waarin o.a. over arbeid of de mogelijkheid naar arbeid wordt gesproken. SCO is voor zowel begeleiding naar werk als Sociale Inclusie. Wel is het zo dat SCO voor Sociale Inclusie naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf de 2e tranche geldt. Er wordt wel gekeken naar een mogelijkheid om SCO ook voor de 1e tranche Sociale Inclusie in te passen. 

Voor- en nadelen nieuwe SCO-methodiek

Voordelen zijn:

  • Geen salarisberekening nodig van interne en externe (uitzendkrachten) casemanagers
  • Geen caseload bepalen per casemanager en geen peilmomenten meer
  • Geen correcties meer indien de caseload van een casemanager te laag is
  • Geen addenda meer nodig
  • Geen discussies meer wanneer een deelnemer begeleid blijkt te zijn door een andere casemanager dan die van de caseload van 2
  • Wijze van prestatiecontrole in kader van deze SCO is min of meer gelijk aan die van de VCV-methode
  • Zowel toepasbaar voor arbeidsmarkttoeleiding als sociale inclusie
  • Geen rekensheets, met soms veel salarismutaties, meer nodig

Nadelen zijn:

  • In- en uitstroomdata worden veel belangrijker en die moeten dus goed geadministreerd en gecontroleerd worden door de gemeenten
  • SCO is een nieuwe werkwijze (en verplicht te gebruiken)

Verantwoording bij gebruik SCO-tarief

Voor het bepalen van het aantal dagen is de exacte in- en uitstroomdatum nodig.

Wat wordt gezien als de instroomdatum? De instroomdatum kan zijn het eerste contactoment met de casemanager of de start van de projectperiode indien doorstroom van het voorgaande project. Er moet in het laatste geval een contactmoment worden getoond van tot uiterlijk 3 maanden voor de start van het project. 

Wat wordt gezien als de uitstroomdatum? De uitstroomdatum kan zijn het laatste contactmoment met de casemanager of het einde van de projectperiode indien doorstroom naar het volgende project. In het laatste geval wordt dan wel een contactmoment verwacht in de eerste 3 maanden na de einddatum van het project. Dit is om aan te tonen dat er inderdaad nog sprake was van een actief traject. 

Wat betreft de vastlegging van subsidiabele activiteiten/ contactmomenten met deelnemers in de gemeentelijke (cliëntvolg)systemen, is meer informatie te vinden in paragraaf 1.4. van het Handboek Projectadministratie (HPA april 2023). In principe moet de einddeclaratie (aantal deelnemersdagen), al dan niet geautomatiseerd, zonder veel aanpassingen afgeleid kunnen worden uit de eigen systemen. 

Foutbepaling 

Stel een trajectperiode is 12 maanden. Als er in deze 12 maanden geen activiteit is uitgevoerd, wordt de gehele deelnemer afgekeurd. Is er in deze 12 maanden één enkele activiteit, dan wordt de deelnemer voor 3/4 deel fout gekeurd. Er wordt dan vanuit gegaan dat het een voortzetting is van een eerder project, want normaliter gezien is één activiteit geen traject. Zijn er in een traject van 12 maanden maar 2 activiteiten uitgevoerd, wordt de deelnemers voor de helft fout gekeurd, dus 1/2 deel. Zijn er 3 activiteiten in de 12 maanden van het traject, dan wordt 1/4 deel fout gekeurd. 

Uitvoering van Beleid wil nog een kolom opnemen in de financiële bijlage waar de gemeenten zelf een correctie kunnen doorvoeren voor wat betreft trajecten van deelnemers die niet volledig voldoen aan de eis van gemiddeld één activiteit per kwartaal. 

Informatie na gestelde vragen

Het SCO-tarief kan pas voor ESF+ Sociale Inclusie naar alle waarschijnlijkheid pas worden toegepast vanaf de tweede tranche. Er wordt onderzocht om dit toch nog toe te passen voor de eerste tranche.

Van casemanagers hoeft niets meer te worden vastgelegd, addenda zijn niet meer nodig. Enkel de prestatie notities en deelnemersdossiers. Bij contactmomenten die later administratief worden toegevoegd ligt het eraan waar het contactmoment vandaan komt. Het kan dus zo zijn dat hier nog een Whatsapp gesprek of iets dergelijks tussen zit. Hier zal naar worden gekeken en een besluit over worden genomen achteraf.

Vragen over de nieuwe SCO-methodiek?

Vragen kunt u aan ons stellen via de chatfunctie op onze websites (www.dekenniskamers.nl of www.esf.plus), of via een e-mail aan vragen@dekenniskamers.nl, of telefonisch via ons nummer 085 - 06 04 002. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks een van onze ESF+ adviseurs bellen.