Ministerie maakt gewijzigde regels bekend ESF REACT-EU

2 minuten 09-06-2022, laatst bijgewerkt op 10-06-2022 15:45

Zoals bekend is er in reactie op de Coronapandemie een aanvullend ESF-budget ontvangen voor het REACT-EU project. De Minister heeft op 1 juni 2022 een besluit genomen over de inzet van dit aanvullende budget. Het is mogelijk dat er consequenties volgen voor de lopende projecten van REACT-EU. Hierover is een wijzigingsregeling gepubliceerd.

Wijzigingsregeling

Er is besloten dat het subsidiepercentage wordt gewijzigd van 75% naar 100%. Deze wijziging geldt voor alle projecten. Alleen het totale subsidieplafond voor de VSO/Pro en DJI wijzigt niet.
Ook zijn er wijzigingen voor AMR-aanvragen van alle centrumgemeenten onder REACT-EU:

  • Het zal mogelijk zijn om de middelen in te zetten om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen naar de arbeidsmarkt;
  • Het maximaal beschikbare bedrag voor AMR-aanvragen van centrumgemeenten zal met circa 37,5% worden verhoogd van €133.598.414 euro naar €183.598.414 euro. Dit bedrag zal volgens de huidige verdelingssystematiek worden verdeeld over alle arbeidsmarktregio’s. Hierover zal later nog een tabel met de aanvullende bedragen worden gepubliceerd;
  • Normaal gezien was de einddatum van REACT-EU op 30 juni 2022. Deze is echter verlengd tot en met 30 september 2022. Dit betekend dat het voor arbeidsmarktregio’s mogelijk is om het lopende REACT-EU project te verlengen met als uiterlijke einddatum 30 september 2022. Bij het bepalen van deze einddatum is rekening gehouden met de scherpe deadlines om een tijdige afsluiting van ESF 2014-2020 mogelijk te maken;
  • Afsluitend heeft de Minister besloten om een extra bedrag van €10 miljoen beschikbaar te stellen voor een subsidie aanvraag van UWV.

Na het publiceren van de gewijzigde Subsidieregeling van ESF 2014-2020 zal Uitvoering van Beleid, indien van toepassing, de wijzigingen doorvoeren in uw project. Wanneer er wijzigingen voorkomen in uw project, kan dit betekenen dat u een herzien definitief rapport met bevindingen en/of een aanvullende voorschotbeschikking ontvangt. Deze wijzigingen zullen per project apart inzichtelijk worden gemaakt door Uitvoering van Beleid en deze zullen schriftelijk met u worden gecommuniceerd. Er zal deze zomer aan de benodigde aanpassingen van het Operationeel Programma worden gewerkt. Wanneer deze aanpassingen zijn goedgekeurd door de Europese Commissie zal de bijbehorende Subsidieregeling ESF 2014-2020 worden gepubliceerd.

Volgende week zal er een e-mail worden verstuurd door de accounthouders met daarin de vraag of u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de projectperiode te verlengen. Deze vraag moet uiterlijk 17 juni 2022 beantwoord zijn.

Bron: Nieuwsflits Uitvoering Van Beleid
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl