Nieuwe ontwikkelingen rondom ESF+

4 minuten 29-04-2022, laatst bijgewerkt op 04-05-2022 14:06

Uitvoering van Beleid (UvB) van het ministerie van SZW heeft op 22 maart jl. het programmeringsdocument ESF+ ingediend bij de Europese Commissie. Zij verwachten over een aantal weken de observaties van de Europese Commissie. Na de observaties en verwerking van eventuele opmerkingen, en uiteraard het akkoord van de Europese Commissie zal het programmeringsdocument definitief worden gemaakt. Hierna wordt het document gepubliceerd op de website van het ministerie (www.minszw.nl). Dit document is het kader voor de nationale subsidieregelingen, uitgevoerd door UvB. Het document bevat drie prioriteiten, namelijk: “Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (€366 mln)”, “Sociale Innovatie (€16 mln)” en “Voedselhulp en kinderarmoede (€16 mln)”.

UvB heeft in de presentatie de volgende planning van ESF+ bekend gemaakt. Er werd wel aangeven dat deze planning onder voorbehoud is.

  1. VSO/Pro, tijdvak om in te dienen open van 16 mei tot en met 1 juli 2022;
  2. Voedselhulp en kinderarmoede, na goedkeuring Programma Document;
  3. Kwetsbare werkzoekenden Arbeidsmarktregio’s (AMR’s), najaar 2022;
  4. Dienst Justitiële Instellingen, december 2022;
  5. Kwetsbare werkenden Sectoren, januari 2023;
  6. Sociale innovatie 3 tijdvakken met verschillende thema’s
    1. Najaar 2022 1e tijdvak.

Verdeling van budget ESF+ thema’s

Het thema Geïntegreerde Territoriale Investering (GTI) zal geen onderdeel meer zijn van deze ESF periode. Het totaalbudget voor de AMR’s bedraagt €179 mln. Hiervan zal €141 mln gereserveerd worden voor arbeidsmarkttoeleiding en € 38 mln voor actieve inclusie (Integrale begeleiding kwetsbare werkzoekenden, ondersteuning op meer leefgebieden dan alleen arbeidsmarkttoeleiding). Van het gehele beschikbare budget dient minimaal € 34 mln voor de inzet van statushouders en mensen met een migratieachtergrond.

Openstelling tijdvak VSO/PRO binnen ESF+ bekend

De openstelling voor het indienen van het tijdvak VSO/Pro voor de centrumgemeenten in de 35 AMR’s is vanaf 16 mei 2022 09:00 uur tot en met 1 juli 2022 17:00 uur. Dit is voor het schooljaar 2022 – 2023. De SCO prijs (Simplified Cost Option) per deelnemer bedraagt €1.788 per jaar. Het totale beschikbare budget bedraagt €15 mln en het subsidiepercentage 40%. Het budget wordt verdeeld over de AMR’s op basis van de verdeling van het Participatiebudget 2022. Per AMR zal het budget verder verdeeld worden door de centrumgemeente. Dit alles onder voorbehoud goedkeuring van het Programmadocument door de EU.

Vervolg resterende subsidiegelden REACT-EU, ESF en CARE

Tijdens de kennisbijeenkomst van UvB ging het voor wat betreft REACT-EU en CARE met name over de voortgang van de lopende projecten. UvB geeft tijdens de bijeenkomst dat er nog besluiten genomen moeten worden hoe wordt omgegaan met de resterende subsidiegelden uit de ESF periode 2014-2020. Afhankelijk van de realisatie zal voorgesteld worden óf verlengen van de subsidieperiode na 1 juli 2022, óf verhoging van het subsidiepercentage. Een combinatie is ook mogelijk.

In geval van het VSO/Pro (REACT-EU) is al besloten om het subsidiepercentage op te hogen van 75% naar 100% voor schooljaar 2021 - 2022. Tevens kan het VSO/Pro eventuele onderrealisatie schooljaar 2020 – 2021 overhevelen naar 2021 – 2022. Er moet nog wel een besluit genomen worden om eventuele onderrealisatie van het VSO/Pro schooljaar 2021 – 2022 over te hevelen naar het gemeentelijke budget.

Er is tijdens de kennisbijeenkomst ook aandacht geweest voor het nieuwe initiatief rondom de vluchtelingen uit Oekraïne, het CARE programma (https://europadecentraal.nl/commissie-zet-in-op-meer-solidariteit-voor-oekraiense-vluchtelingen/#more-77924).

Vragen over de ontwikkelingen rondom ESF+?

De Kenniskamers houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom ESF+, REACT-EU en CARE en kan uw organisatie adviseren bij zowel het indienen van aanvragen bij UvB, de verantwoording van deze projecten als de begeleiding in de uitvoering. Vragen over ESF+, REACT-EU of CARE? Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs. 

In de aanloop naar ESF+ heeft De Kenniskamers een software oplossing ontwikkeld die u veel werk uit handen kan nemen in de verantwoording van deze projecten. Zodra de regelgeving gepubliceerd wordt zullen wij de software oplossing laten aansluiten bij het ESF+ programma, uiteraard zal dit inclusief de SCO verantwoording zijn.

Bron: Kennisbijeenkomst UvB, d.d. 21 april 2022