Project PACT-Brabant Eindhoven

2 minuten 06-03-2023, laatst bijgewerkt op 06-03-2023 16:08

Pact-Brabant is een project waarin samen wordt gewerkt tussen werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, Arbeidsmarktregio’s, UWV Werkbedrijf en kennisinstellingen. Het doel is o.a. om de arbeidsproblematiek in Noord-Brabant op te lossen en te verbeteren. Er wordt door de partners samen gewerkt aan een economisch gezond en welvarend Brabant. Het is de bedoeling om te zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Een veerkrachtige arbeidsmarkt is een voorwaarde die hiervoor is gesteld. Hierin moeten de mensen en bedrijven flexibel zijn en zij moeten zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Een arbeidsmarkt participeert met de juiste mensen op de juiste plaats en met personeel dat voldoende geschoold is. Een participerende arbeidsmarkt moet ook voldoende werkgelegenheid hebben en divers zijn.  

Het is essentieel voor Noord-Brabant, en dus ook voor de gemeente Eindhoven om een uitstekend werkende arbeidsmarkt te hebben. Hiermee kan de provincie de industriële positie en kenniseconomie versterken. Het samenwerkingsverband PACT-Brabant wordt gevormd door ondernemingen, overheid en onderwijs, zij willen de noodzakelijke vernieuwingsslag maken op de arbeidsmarkt in Brabant.

Eindhoven

In opdracht van gemeente Eindhoven is De Kenniskamers ook betrokken bij het PACT-Brabant programma. De Kenniskamers begeleidt en ondersteunt gemeente Eindhoven in het aanvragen en het realiseren van deze subsidie. Hiervoor draagt De Kenniskamers zorg voor de subsidieadministratie voor gemeente Eindhoven. 

Tijdens themabijeenkomsten komen de leden van PACT-Brabant regelmatig bij elkaar. Hier worden o.a. afspraken gemaakt over gezamenlijke acties. Er worden jaarlijks projecten uitgekozen binnen de thema’s die door de provincie zijn vastgesteld. 

PACT projecten gemeente Eindhoven

Projecten binnen PACT voor de Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant worden jaarlijks bepaald middels een planning. Er zijn veel verschillende projecten waar ook weer verschillende doelgroepen onder vallen. Hier worden meerdere activiteiten voor uitgevoerd die de mensen o.a. aan werk helpen, aan het werk houden of aan een weg kunnen bouwen richting werk. Onderstaand een aantal voorbeelden van projecten die onder PACT-Brabant vallen.

Ondersteuning aan werkgevers

Er is ondersteuning gegeven aan werkgevers om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden of om mensen aan het werk te helpen. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit een herstartpremie of werkcheque, opleidingsmiddelen voor het behoud van leerwerkplekken en bemiddeling voor re-integratie voor bijstandsgerechtigden. 

Huis naar Werk/ Leerwerkloket

Dit onderdeel heeft als doel om een einde te maken aan de versnippering op de regionale arbeidsmarkt en toe te werken naar een vernieuwde, integrale, ontschotte dienstverlening om mensen met al hun talenten naar duurzaam kansrijk werk te brengen. Het is eigenlijk een One-stop-shop waar mensen hulp kunnen vragen of vragen kunnen stellen over werk, scholing en ontwikkeling. 

​Kwetsbare doelgroepen

Onder de kwetsbare doelgroepen vallen onder andere Jeugdwerkloosheid, 50+’ers, ZZP’ers en Re-integratie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Ontheemden zoals mensen uit Oekraïne en mensen met een psychische kwetsbaarheid en een GGZ-indicatie. Het is de bedoeling om de mensen die onder deze doelgroepen vallen te begeleiden naar (betaald) werk. 

Aanpak laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is tegenwoordig een erg belangrijk onderwerp wat verbeterd moet worden. Hedendaags wordt lezen en schrijven alleen maar belangrijker, omdat dit bij bijna alles wordt gebruikt. Laaggeletterdheid werd opgenomen in het jaarplan van 2021-2023 met als doel het versterken van alle basisvaardigheden. Hieronder vallen lezen, schrijven, rekenen en met een computer kunnen omgaan. Er worden workshops en inspiratiesessies georganiseerd om beleidsadviseurs die werkzaam zijn binnen het sociaal domein hiervan bewust te maken. Dit onderdeel is nog volop in ontwikkeling.