Tweede aanvraagtijdvak REACT-EU Sectoren

3 minuten 03-02-2022, laatst bijgewerkt op 03-02-2022 19:12

Op 3 februari 2022 is er een nieuw aanvraagtijdvak geopend voor het ESF project REACT-EU Sectoren. Voor dit project is €28 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Eerder in oktober 2021 is er al een eerste aanvraagtijdvak opengesteld voor het onderdeel ‘Ondersteuning kwetsbare werkenden’. Ook wel REACT-EU Sectoren genoemd. Omdat het volledige budget in het eerste aanvraagtijdvak niet uitgeput is, wordt het budget voor een tweede keer opengesteld. Dit tweede aanvraagtijdvak loopt van 2 februari 2022 tot en met 18 maart 2022.

Wijzigingen tweede aanvraagtijdvak REACT-EU Sectoren

Bij het tweede aanvraagtijdvak is het zo dat er een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd vergeleken met het eerste aanvraagtijdvak. In het eerste aanvraagtijdvak was het subsidiepercentage 75%. Dit percentage is nu verhoogd naar 100% subsidiepercentage. Dat betekent dat door deze verhoging de meest door Covid-19-Crisis getroffen sectoren in staat gesteld moeten worden om projecten te initiëren. Dit verhoogde percentage zal met terugwerkende kracht worden toegepast op de beschikbare aanvragen uit het eerste tijdvak.

De maximale looptijd van de te ondersteunen projecten zijn ook verlengd. De uiterlijke datum is met drie maanden verlengd, tot en met uiterlijk 31 maart 2023. Dit geldt voor zowel de aanvragen in het tweede aanvraagtijdvak als de al beschikte aanvragen uit het eerste aanvraagtijdvak.

Ook is de verdelingssystematiek met subsidieplafonds per sector geschrapt. Dit houdt in dat er geen maximum gesteld wordt aan het bedrag voor projectaanvragen. Er is nog wel altijd een maximum projectomvang van €250.000. Er wordt op de volgende sectoren een uitzondering gemaakt: Delfstoffenwinning, Energievoorziening, Waterbedrijven en afvalbeheer, Verhuur en handel van onroerend goed, Huishoudens en Extraterritoriale organisaties. De toekenning van de subsidie zal plaatsvinden op volgorde van de binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Doelgroepen REACT-EU Sectoren

De doelgroep van REACT-EU Sectoren is de doelgroep Werkenden. Het doel is om de kwetsbare werkenden de kans te bieden om hun beroepsvaardigheden te versterken of verwerven en daarmee hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Er wordt hierbij scholing, bijscholing en/of omscholing aangeboden. Onder de term ‘Kwetsbare werkenden’ vallen, werkenden:

  • Waarbij het opleidingsniveau niet hoger is dan MBO-2 of een afgeronde opleiding in het voortgezet onderwijs;
  • Waarbij de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag niet van toepassing is;
  • Die vallen onder de doelgroep statushouders;
  • Die zijn geregistreerd in het doelgroepenregister;
  • Die in een periode van drie jaar voorafgaand aan de start van hun traject een uitkering hebben ontvangen;
  • Die aan de start van hun traject minder dan 130% van het minimumloon per uur verdienen.

Bron: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/react-eu-sectoren/over

De Kenniskamers adviseert en begeleid REACT-EU projecten met zowel de aanvraag als de verantwoording. Heeft uw organisatie behoefte aan advisering over REACT-EU projecten of begeleiding nodig bij de verantwoording van REACT-EU Sectoren projecten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.