Interim management overheidsfinanciën

Onze organisatie heeft een jarenlange (30+ jaren) ervaring op het werkterrein van gemeentefinanciën. De ervaringen bestaan uit de algemene gemeentelijke financiële werkzaamheden tot het opzetten van (nieuwe) beleidsnotities of de implementatie van nieuwe financiële software.

Een greep uit onze ervaringen: Begroting, Jaarrekening, kadernota, Interne Controle, begrotingswijzigingen, Paragrafen, GR’en, liquiditeitenbeheer, schatkistbankieren, SISA, SPUK, Gemeentefonds, gemeentelijke belastingen, rechtmatigheid, bestuurlijke beleidsadvisering rondom financiële vraagstukken, etc.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Dagelijkse ondersteuning financiële processen gemeenten

  De financiële afdelingen van gemeenten hebben te maken met een cyclus die niet gelijkmatig verdeeld is over het kalenderjaar. Zo heb je de periodes dat de begroting, de kadernota, managementrapportages en de jaarrekening opgemaakt moeten worden. Dit zijn drukke periodes waarin ook de reguliere administratie uitgevoerd moet worden.

  Tevens komt het vaak voor dat juist in drukke periodes vacatures ontstaan op deze afdelingen die moeilijk direct ingevuld kunnen worden.
 • Opzetten of aanpassen (nieuwe) financiële beleidsdocumenten

  Op het vlak van gemeentefinanciën worden vaak nieuwe beleidsdocumenten verplicht of zijn deze gewenst naar aanleiding van een verzoek van de accountant of nieuwe wet- en regelgeving (BBV). Wij hebben ervaring met het opzetten van deze nieuwe of gewijzigde beleidsdocumenten. Als voorbeelden kunnen wij aangeven de nieuwe wijze van verantwoording van de rechtmatigheid vanaf 2021 en het opzetten van beleid rondom fraude en risico.
 • Implementatie nieuwe financiële software gemeenten

  Gemeenten zijn aanbestedende diensten en zijn gebonden zijn aan de aanbestedingsregels van de Europese Unie. Omdat met het gebruik van software voor de gemeentelijke financiën meestal hoge kosten gepaard gaan, dient een gemeente regelmatig een nieuwe aanbesteding uit te voeren voor deze diensten. Bij een Europese aanbesteding is de kans aanwezig dat een nieuwe leverancier de diensten mag gaan leveren en er dan een implementatie komt van nieuwe software die veel impact heeft op de organisatie.

  Onze organisatie heeft ervaring met de implementatie van nieuwe financiële software en de conversie van de oude data naar de nieuwe software.

  Wij kunnen uw organisatie begeleiden bij de implementatie van de nieuwe software.
 • Advisering financiële vraagstukken gemeentelijke financiën

  Een gemeente heeft vaak te maken met financiële vraagstukken die spelen op het vlak van gemeenschappelijke regelingen, Gemeentefonds, BTW, BCF, VPB, liquiditeit, etc. Onze organisatie beschikt niet over juristen, maar beschikt wel over veel kennis door jarenlange ervaring bij de gemeentelijke overheid en in het bedrijfsleven. Met onze kennis kunnen wij uw organisatie adviseren en daar waar het gaat om specialistische (juridische) adviezen samen met u beoordelen wie dit advies kan geven (extern of intern).
 • Opzetten en uitvoeren interne controle gemeenten

  In het kader van de nieuwe wijze van afleggen van verantwoording van de rechtmatigheid vanaf 2021. Tot 2021 gaf de accountant bij de controle op de jaarrekening een verklaring af voor getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf 2021 dient het college van burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverklaring af te geven aan de gemeenteraad en zal de accountant alleen nog de verklaring van getrouwheid afgeven, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheid is opgenomen. Hierdoor is de interne controle bij gemeenten nog belangrijker geworden. Met name de onderbouwingen van de uitgevoerde controles zijn belangrijk waardoor de accountant in haar beoordeling van de getrouwheid kan steunen op deze onderbouwde controles.

  Door onze rijke ervaringen en kennis bij gemeenten en met de controles op subsidies zijn wij in staat om uw interne controle zo in te richten, eventueel met efficiënte tools, om de onderbouwingen van de uitgevoerde controles vast te leggen en eventueel digitaal beschikbaar te stellen aan de accountant.

Wij denken graag met u mee!

Wij helpen u graag verder met uw vraagstuk en zoeken naar een geschikte oplossing op het gebied van subsidiemanagement, software ontwikkeling of interim management.