Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Logo Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Budget: €413 mln 
Uitvoerder: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

ESF+ is het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren.

Uitvoering van Beleid (UvB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 maart j.l. het programmeringsdocument ingediend bij de Europese Commissie. Het betreft de programmaperiode 2021 – 2027 en wordt het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) programma genoemd.  

Het budget is beschikbaar gesteld voor de volgende prioriteiten: 

  • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (aan te vragen door de centrumgemeenten van de Arbeidsmarktregio’s (AMR’s), VSO/Pro (ook aan te vragen door de centrumgemeenten), Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) en de sectoren; 
  • Sociale Innovatie; 
  • Voedselhulp. 

Het programmadocument wordt gepubliceerd na goedkeuring door de Europese Commissie. 

Om toch de voortgang erin te houden heeft het ministerie op 3 mei in de Staatscourant de Subsidieregeling 2021 – 2027 gepubliceerd waarin in eerste instantie de algemene artikelen zijn opgenomen en de artikelen t.b.v. het eerste tijdvak van het VSO/Pro voor het schooljaar 2022 – 2023.

LET OP: De regelgeving is vastgesteld, maar kan nog worden aangepast als de Europese Commissie niet (volledig) instemt met het ingediende Programmeringsdocument. 

Aanvraagtijdvak VSO/Pro bekend 

Als eerste mag het VSO/Pro vanaf 16 mei 09:00 t/m 1 juli 17:00 via de centrumgemeente van de AMR de aanvraag indienen voor het schooljaar 2022 – 2023. 

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie voor de VSO/Pro periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 bedraagt €15 mln. Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt per leerling een maximumbedrag gesubsidieerd van €1788 euro. Voor subsidie komen enkel activiteiten in aanmerking die direct gericht zijn op de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs en die het doel en de doelgroep ondersteunen. Een project in het kader van VSO/Pro heeft tot doel het bevorderen van Actieve Inclusie, door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van personen die op het moment van hun start van deelneming aan een project behoren tot de doelgroep van leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, en in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben ten behoeve van arbeidsintegratie. Ook heeft het mede tot doel de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.  

Voor projecten als VSO/Pro kan de Minister op verzoek van de subsidieontvanger een voorschot verlenen van maximaal 50%. Dit betreft 50% van het maximaal beschikbare subsidiebedrag.  

Voedselhulp 

In de ESF+ periode is een nieuw onderdeel toegevoegd, voedselhulp. Omdat dit een nieuw onderdeel is zal UvB hier de komende periode meer aandacht aan geven via diverse mediakanalen. UvB verzoekt dit ook via uw netwerk bekend te maken. Zodra de regeling gepubliceerd is zal er hiervoor ook een speciale informatiebijeenkomst gehouden worden voor geïnteresseerden.  

Thema’s en verdeling van de middelen 

Het totale budget voor de ESF+ periode 2021-2027 bedraagt € 413 miljoen, verdeeld over vier prioriteiten:

Prioriteit Percentage Bedrag
Kwetsbare werkenden en werkzoekenden 88,51 % € 365,5 miljoen
Sociale Innovatie 3,82 % € 15,8 miljoen
Ondersteuning Meest behoeftigen 3,82 % € 15,8 miljoen
Technische Bijstand UVB 3,85 % € 15,9 miljoen

 

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Uit het programma komt duidelijk naar voren dat de focus ligt op op de doelgroep Kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie maakt het niet uit of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven willen oppakken na detentie. Binnen deze prioriteit zijn er drie doelstellingen bepaald:  

  • Verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt; 
  • Een leven lang ontwikkelen; 
  • Actieve Inclusie.  

Sociale Innovatie

Het doel van Sociale Innovatie is om doormiddel van Sociale Innovatie activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het bieden van gelijke kansen en het tegengaan van discriminatie, het mogelijk maken van combineren van arbeid en zorg en het bevorderen van sociale inclusie en aan het werk helpen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.  

Ondersteuning Meest Behoeftigen

Middels de eerder genoemde voedselhulp zal er een pakket aan levensmiddelen worden geboden aan mensen, afhankelijk van hun behoeften. Deze middelen kunnen gericht worden aangevuld met eigen aankomen, zo is het mogelijk om tot een verantwoorde maaltijd te komen. Ook komt er materiële hulp bij kijken. Deze hulp wordt voorzien in goederen die aansluiten bij de eerste levensbehoeften van de mensen en zullen bijdragen aan het tegengaan van uitsluiting. Kinderen hebben ook spullen nodig om te kunnen leren en spelen net als alle andere kinderen. Hier zal ook naar worden gekeken.  

Technische Bijstand van het UvB

De inzet van het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie voor zowel werkenden als werkzoenenden, blijft ongewijzigd in de arbeidsmarktregio’s. Net als bij de subsidieregeling van periode 2014-2020 zal de regeling worden belegd bij Uitvoering van Beleid (UvB). Dit is een onderdeel van directe Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.