Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Logo Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)

Budget: €413 mln 
Uitvoerder: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

ESF+ is het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren.

Uitvoering van Beleid (UvB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 maart j.l. het programmeringsdocument ingediend bij de Europese Commissie. Het betreft de programmaperiode 2021 – 2027 en wordt het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) programma genoemd.  

Het budget is beschikbaar gesteld voor de volgende prioriteiten: 

  • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (aan te vragen door de centrumgemeenten van de Arbeidsmarktregio’s (AMR’s), VSO/Pro (ook aan te vragen door de centrumgemeenten), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de sectoren; 
  • Sociale Innovatie; 
  • Voedselhulp. 

Het programmadocument wordt gepubliceerd na goedkeuring door de Europese Commissie. 

Om toch de voortgang erin te houden heeft het ministerie op 3 mei in de Staatscourant de Subsidieregeling 2021 – 2027 gepubliceerd waarin in eerste instantie de algemene artikelen zijn opgenomen en de artikelen t.b.v. het eerste tijdvak van het VSO/Pro voor het schooljaar 2022 – 2023.

LET OP: De regelgeving is vastgesteld, maar kan nog worden aangepast als de Europese Commissie niet (volledig) instemt met het ingediende Programmeringsdocument. 

Aanvraagtijdvak VSO/Pro bekend 

Als eerste mag het VSO/Pro vanaf 16 mei 09:00 t/m 1 juli 17:00 via de centrumgemeente van de AMR de aanvraag indienen voor het schooljaar 2022 – 2023. 

Het maximaal beschikbare bedrag voor het verlenen van subsidie voor de VSO/Pro periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 bedraagt €15 mln. Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt per leerling een maximumbedrag gesubsidieerd van €1788 euro. Voor subsidie komen enkel activiteiten in aanmerking die direct gericht zijn op de bevordering van de aansluiting praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs en die het doel en de doelgroep ondersteunen. Een project in het kader van VSO/Pro heeft als doel het bevorderen van Actieve Inclusie, door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van personen die op het moment van hun start van deelneming aan een project behoren tot de doelgroep van leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, en in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben ten behoeve van arbeidsintegratie. Ook heeft het mede tot doel de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.  

Voor projecten als VSO/Pro kan de Minister op verzoek van de subsidieontvanger een voorschot verlenen van maximaal 50%. Dit betreft 50% van het maximaal beschikbare subsidiebedrag.  

Voedselhulp 

In de ESF+ periode is een nieuw onderdeel toegevoegd, voedselhulp. Omdat dit een nieuw onderdeel is zal UvB hier de komende periode meer aandacht aan geven via diverse mediakanalen. UvB verzoekt dit ook via uw netwerk bekend te maken. Zodra de regeling gepubliceerd is zal er hiervoor ook een speciale informatiebijeenkomst gehouden worden voor geïnteresseerden.  

Thema’s en verdeling van de middelen 

Het totale budget voor de ESF+ periode 2021-2027 bedraagt € 413 miljoen, verdeeld over vier prioriteiten:

Prioriteit Percentage Bedrag
Kwetsbare werkenden en werkzoekenden 88,51 % € 365,5 miljoen
Sociale Innovatie 3,82 % € 15,8 miljoen
Ondersteuning Meest behoeftigen 3,82 % € 15,8 miljoen
Technische Bijstand UVB 3,85 % € 15,9 miljoen

 

Kwetsbare werkenden en werkzoekenden

Uit het programma komt duidelijk naar voren dat de focus ligt op de doelgroep Kwetsbare werkenden en werkzoekenden. Bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie maakt het niet uit of zij werken, werkzoekend zijn, een opleiding volgen of hun leven willen oppakken na detentie. Binnen deze prioriteit zijn er drie doelstellingen bepaald:  

  • Verbetering van de toegang tot de arbeidsmarkt; 
  • Een leven lang ontwikkelen; 
  • Actieve Inclusie.  

Sociale Innovatie

Sociale innovatie heeft als doel om activiteiten te ontwikkelen die gericht zijn op het bevorderen van gelijke kansen, het bestrijden van discriminatie, het faciliteren van een goede balans tussen werk en zorg en het bevorderen van sociale inclusie en het helpen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie om aan het werk te gaan. 

Ondersteuning Meest Behoeftigen

Met de eerder genoemde voedselhulp wordt een pakket aan levensmiddelen verstrekt aan mensen, op basis van hun behoeften. Ze kunnen deze middelen aanvullen met hun eigen aankopen om een evenwichtige maaltijd te bereiden. Daarnaast wordt er ook materiële hulp geboden, waarbij goederen worden verstrekt die voldoen aan de basisbehoeften van mensen en bijdragen aan het voorkomen van uitsluiting. Het feit dat kinderen spullen nodig hebben om te leren en spelen wordt ook meegenomen in de hulpverlening.   

Technische Bijstand van het UvB

De inzet van het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie voor zowel werkenden als werkzoekenden, blijft ongewijzigd in de arbeidsmarktregio’s. Net als bij de subsidieregeling van periode 2014-2020 zal de regeling worden belegd bij Uitvoering van Beleid (UvB). Dit is een onderdeel van directe Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

Laatst bijgewerkt op 23-05-2023 10:13