MDIEU Sectoren: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Logo MDIEU Sectoren: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

Uitvoerder:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Budget: €964 mln.

MDIEU investeert in duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden voor werkenden.

Op 21 Januari 2021 is de MDIEU gepubliceerd. Het project loop van 2021 t/m 2025 en heeft een budget van 964 miljoen voor de periode van vijf jaar. Het programma ondersteunt sectoren die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkende. Daarnaast voorziet de regeling ook subsidies voor werkgevers die vervroegde uittreding (RVU’s) aanbieden aan werknemers die niet tot de pensioengerechtigde leeftijd kunnen doorgaan en eerder willen stoppen met werken, bijvoorbeeld vanwege zware arbeidsomstandigheden. Een voorwaarde voor het aanbieden van vervroegde uittreding is dat er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid. Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers moet plaatsvinden op de werkvloer en binnen de bedrijfscultuur. Na afloop van het programma zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werk verricht. Aanvragers van de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden zijn van sociale partners in sectoren. Brancheorganisaties, O&O fondsen en arbeidsorganisaties kunnen ook deel uitmaken van het samenwerkingsverband​ (maatwerkregling-duurzaame-inzetbaarheid-eerder-uittreden-MEDEU, 2023)​. 

Duurzame inzetbaarheid

MDIEU biedt subsidie voor activiteiten die de structurele aandacht voor duurzame inzetbaarheid bevorderen. In de menukaart MDIEU-regeling gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn voorbeelden van activiteiten beschreven die in aanmerking komen voor MDIEU-subsidie. De menukaart focust op het duurzame inzetbaarheid (DI) gedeelte van de regeling. Het doel van de menukaart is het bieden van informatie en inspiratie voor het maken van een activiteitenplan, wat de basis is van de subsidieaanvraag.  

De activiteiten in het activiteitenplan moeten gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s: 

  1. Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen;
  2. Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen;
  3. Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren;
  4. De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van eigen regie op de loopbaan.

Let op: Bestaande DI-projecten kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie.

De subsidiabele thema’s en concrete voorbeelden worden verder beschreven in de MDIEU-menukaart​ (Menukaart Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) 2021 t/m 2025, 2021)​.  

Sectoranalyse

De sectoranalyse is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. De sectoranalyse is bedoeld om de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart te brengen. De sectoranalyse legt de basis voor het activiteitenplan.  

Verplichte onderdelen van de sectoranalyse zijn:

  • Onderbouwing van de omvang en samenstelling van het aantal werkenden in de sector;
  • Inzicht in het aandeel kleine ondernemingen;
  • Een beschrijving van de problematiek met betrekking op DI en eerder uittreden in de sector;
  • De sectoranalyse heeft een vooruitzicht van tenminste 5 jaar.

U kan subsidie ontvangen voor de sectoranalyse. Het gaat om een bedrag van € 20.000, waar bijvoorbeeld een externe onderzoeker voor ingehuurd kan worden. De sectoranalyse kunt u ook zelf uitvoeren. Het aanvraagtijdvak voor het aanvragen van subsidie voor het uitvoeren van de sectoranalyse is voor 2023 gesloten. In 2024 volgt nog één aanvraagtijdvak​ (maatwerkregling-duurzaame-inzetbaarheid-eerder-uittreden-MEDEU, 2023)​. 

Activiteitenplan

Het activiteitenplan is de kern van de subsidieaanvraag en bevat een beschrijving van alle geplande activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden met een aanvullende begroting. Het activiteitenplan is gebaseerd op de uitkomsten van de eerder uitgevoerde sectoranalyse. De activiteiten die opgenomen worden in het plan moeten passen binnen één van de vijf eerder genoemde thema’s. Het is niet toegestaan om alleen een aanvraag te doen op eerder uittreden (RVU’s). Minimaal 25% van het subsidiebedrag moet betrekking hebben op DI, dit betekent dat maximaal 75% van het subsidiebedrag besteedt mag worden aan eerder uittreden ​ (maatwerkregling-duurzaame-inzetbaarheid-eerder-uittreden-MEDEU, 2023)​. 

Projectperiode en aanvraag

De projectperiode van een activiteitenplan is maximaal 24 maanden. U kunt als aanvrager zelf de start- en einddatum bepalen. De startdatum van het project moet vallen tussen de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend en drie maanden na de datum waarop de subsidie is toegekend.  
Subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kan ingediend worden van 1 september tot en met 30 november 2023. In 2024 volgt nog een aanvraagtijdvak. Het subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak bedraagt €250.000.000. Nieuw is dat vanaf dit aanvraagtijdvak de aangevraagde subsidie, minus de subsidie voor de overhead, minimaal € 75.000 moet zijn. 
De aanvraag dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, deze voorwaarden zijn te vinden in artikel 16 van de subsidieregeling​ (maatwerkregling-duurzaame-inzetbaarheid-eerder-uittreden-MEDEU, 2023)​.  

Vragen?  

Wij zijn via diverse kanalen te bereiken. Tijdens kantooruren (09:00 – 17:00) zijn wij bereikbaar via de chat-functie op onze website www.dekenniskamers.nl. U voert een online gesprek met één van onze adviseurs. Daarnaast zijn wij bereikbaar via ons e-mailadres vragen@dekenniskamers.nl of telefonisch via 085 – 06 04 002.  

Bronnen
​maatwerkregling-duurzaame-inzetbaarheid-eerder-uittreden-MEDEU. (2023). Opgeroepen op Mei 24, 2023, van www.uitvoeringvanbeleidszw.nl: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu/over-maatwerkregeling-duurzame-inzetbaarheid--eerder-uittreden-mdieu 

​(2021, Oktober 1). Menukaart Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) 2021 t/m 2025. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Opgeroepen op Mei 24, 2023 

Laatst bijgewerkt op 01-06-2023 08:07