Nieuwe ontwikkelingen REACT-EU

4 minuten 15-12-2021, laatst bijgewerkt op 17-12-2021 13:13

Herverdeling AMR's en doelgroepentoets REACT-EU

De regeling REACT-EU is in april  2021 gepubliceerd en de centrumgemeenten zijn ermee aan slag gegaan. Bij Uitvoering van Beleid (UvB) zijn accounthouders vertrokken en zijn nieuwe medewerkers aangenomen.  Voor de aansturing is een andere teamleider aangesteld. Vanaf heden is Veena Balgobind de nieuwe teamleider van ESF. De 35 arbeidsmarktregio’s (AMR’s) worden opnieuw verdeeld onder de accounthouder. Dit kan betekenen dat de AMR’s een nieuwe accounthouder toegewezen kunnen krijgen.

In relatie tot REACT-EU kan een doelgroepentoets worden uitgevoerd bij Stichting Inlichtingenbureau (IB). Dit houdt het volgende in: in voorgaande ESF projecten konden centrumgemeenten maandelijks gegevens over ingestroomde deelnemers aanleveren. Net zoals bij de voorgaande ESF projecten blijft deze mogelijkheid bestaan voor REACT-EU. In combinatie met de gegevens uit de UWV Polisadministratie, Basisregistratie Personen en het Landelijk Doelgroepregister bepaalt het IB of deelnemers van het project terecht tot subsidiabele doelgroepen behoren. De eerstvolgende doelgroepentoets van REACT-EU staat begin januari 2022 gepland.

De doelgroepen van REACT-EU hebben wij alsmede weergeven in onze blog over REACT-EU en onze REACT-EU Whitepaper. De volgende doelgroepen vallen onder REACT-EU:

  • Jongeren
  • Personen in de uitkering
  • Arbeidsbelemmerden
  • Vreemdelingen
  • Werkenden

De uitvoering van REACT-EU, wat betekend dit in 2022?

Momenteel wordt er keihard gewerkt aan de voorbereidingen voor de eindcontroles van de Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs-projecten (VSO-PrO) van REACT-EU. De eerste eindcontroles van de VSO-PrO-projecten zijn inmiddels ook van start gegaan. Het team van ESF van UvB heeft zich in 2021 vooral bezig gehouden met het uitvoeren van eindcontroles en het beoordelen van aanvragen voor REACT-EU. Dit jaar zijn de laatste ESF-projecten uit het derde tijdvak VSO-PrO en tweede tijdvak AMR gecontroleerd. Daarmee komt het laatste jaar van REACT-EU alweer in zicht. Aankomend jaar zullen de REACT-EU projecten aflopen. Alle aanvragers hebben momenteel een AMR en een VSO-PrO-project lopen. Dat betekent dat er in 2022 veel werk zal zijn voor het indienen van einddeclaraties en het voeren van projectadministratie. Naar verwachting zullen de aanvragen ingediend worden voor de projecten voor het ESF+ programma, het vervolgprogramma van REACT-EU. Ook zal er gestart worden met de eindcontroles van REACT-EU, dit zal naar verwachting in het derde kwartaal gebeuren. 2022 zal een uitdagend jaar worden waarin hopelijk zo veel mogelijk Europees geld aan de subsidiabele activiteiten zal worden besteed.

Gelijke kansen en non-discriminatie op de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht

Het is altijd een van de belangrijkste doelen geweest om iedereen gelijke kansen te bieden in het zoeken en vinden van werk. Gelijke kansen en Non-Discriminatie is een erg belangrijk doel. Ieder mens verdient het om evenveel kans te krijgen, ongeacht man of vrouw en zijn of haar geaardheid. In 2019 is UvB  tot de conclusie gekomen dat er nog te veel gediscrimineerd wordt, bewust of onbewust, direct of indirect. Er zal dus meer gedaan moeten worden aan het geven van gelijke kansen en non-discriminatie. Zo heeft UVB de volgende conclusies getrokken eind 2019:

  • Makkelijk te bemiddelen mensen worden eerder geholpen. Dit gebeurt omdat krappe budgetten en te hoge taaklasten voor klantmanagers zorgen voor discriminatie;
  • Niet in alle gemeenten hebben duidelijke richtlijnen over het hanteren van gelijke kansen en non-discriminatie. Het tegengaan van discriminatie is ook geen regelmatig terugkerend onderwerp in  de re-integratiepraktijk;
  • Jongeren krijgen meer aandacht dan ouderen, daarom is het voor ouderen lastiger om aan een baan te komen. Ook dit wordt gezien als discriminatie omdat het een eenzijdig doelgroepenbeleid is.

In de komende maanden zal er meer informatie vrij komen over de invulling van ESF+. In onze vorige blog: ESF+ investeert in een inclusief Europa hebben we hier al aandacht aan besteed. De nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot REACT-EU en ESF+ volg je in onze blog. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met een van onze adviseurs via: info@dekenniskamers.nl of 085 – 06 04 002.