Opzetten en uitvoeren interne controle gemeenten

In het kader van de nieuwe wijze van afleggen van verantwoording van de rechtmatigheid vanaf 2021. Tot 2021 gaf de accountant bij de controle op de jaarrekening een verklaring af voor getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf 2021 dient het college van burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverklaring af te geven aan de gemeenteraad en zal de accountant alleen nog de verklaring van getrouwheid afgeven, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheid is opgenomen. Hierdoor is de interne controle bij gemeenten nog belangrijker geworden. Met name de onderbouwingen van de uitgevoerde controles zijn belangrijk waardoor de accountant in haar beoordeling van de getrouwheid kan steunen op deze onderbouwde controles.

Door onze rijke ervaringen en kennis bij gemeenten en met de controles op subsidies zijn wij in staat om uw interne controle zo in te richten, eventueel met efficiënte tools, om de onderbouwingen van de uitgevoerde controles vast te leggen en eventueel digitaal beschikbaar te stellen aan de accountant.