REACT-EU (ESF-2014-2020)

Logo REACT-EU (ESF-2014-2020)

Budget: €443 mln (Nederland)
Uitvoerder: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Onderdeel van het herstelprogramma EU Next Generation

 

Flyer

Download onze flyer.

Europees Sociaal Fonds REACT-EU ter ondersteuning voor kwetsbare groepen

Europa is sinds begin 2019 hard geraakt door de coronapandemie. In heel Europa zijn de gevolgen daarvan duidelijk zichtbaar, dus ook bij ons in Nederland. Hier is door de Europese Commissie een steunpakket voor samengesteld om de economische en uiteraard ook de maatschappelijke gevolgen aan te pakken. Door de coronapandemie is REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) opgestart als onderdeel van een steunpakket. Voor Nederland bestaat dit uit een bedrag van €443 miljoen euro. Een deel van de middelen van REACT-EU is bedoeld voor getroffen sectoren en/of investeringen ter vergroening of digitalisering van de economie en wordt ingezet via het EFRO-programma.

Vanuit REACT-EU zijn al middelen beschikbaar voor gemeenten ter ondersteuning voor onder andere kansarmen op de arbeidsmarkt. Via het bestaande instrumentarium van ESF Actieve Inclusie, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) deze middelen voor gemeenten beschikbaar. Hiermee wordt voor veel centrumgemeente een extra ronde Actieve Inclusie mogelijk gemaakt. Een goed moment om te leren van de voorgaande ESF-periode en alvast vooruit te blikken op het nieuwe ESF+.

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarkt

De samenleving wordt op verschillende manieren geraakt door de coronapandemie. Er zijn veel bedrijven die te maken hebben met negatieve effecten, waardoor werknemers onzeker zijn over het behouden van hun baan. Bepaalde sectoren, zoals de zorg en logistiek, ervaren daarentegen juist diverse nieuwe mogelijkheden. Deze sectoren vertonen groei en hebben aanzienlijke vraag naar personeel. 

Uit onderzoek blijkt dat de kwetsbare doelgroepen harder getroffen zijn in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking. Denktank Coronacrisis (werkgroep doelgroepen) stelt dat de personen die vóór de pandemie kwetsbaar waren en een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, deze kwetsbaarheid ook tijdens en na de crisis behouden. Deze kwetsbare personen lopen een groter risico op langdurige werkloosheid en financiële problemen. De kansen voor hen om snel werk te vinden na of tijdens de crisis staan onder druk. maar met REACT-EU zullen zij ondersteuning krijgen. Er zijn verschillende oorzaken voor deze situatie, die we graag aan je uitleggen. 

Waarom worden de kwetsbare doelgroepen het hardst geraakt?

Ten eerste: De steunpakketten van het kabinet hebben grote impact op het vertrouwen van ondernemers. Het vertrouwen is afgenomen, wat weer gevolgen heeft voor de bereidheid tot het laten instromen van zowel kwetsbare als nieuwe werkenden.

Ten tweede: In december vorig jaar is de evaluatie ESF Actieve Inclusie ‘vijfde verdiepende onderzoek over 2019’ gepubliceerd.

Meer lees je in onze Whitepaper, deze is gratis te downloaden.

Update: afsluiting ESF REACT-EU

Uitvoering van Beleid verwacht dat zij in de komende periode regelmatig informatie zullen verstrekken over het REACT-EU onderdeel van de programmaperiode 2014-2020. Hier zal het met name gaan over de afronding van het project en mogelijk het verlengen van de declarabele periode en/óf het verhogen van het subsidiepercentage van 75% naar wellicht 100%. Zodra over de afronding van REACT-EU meer bekend is, publiceren wij dit op onze website.

Sluiting ESF-periode 2014-2020

Uitvoering van Beleid dient uiterlijk op 15 februari 2025 de laatste afsluitingsdocumenten van de programmaperiode 2014-2020 in te dienen bij de Europese Commissie. Om ervoor te zorgen dat de eindcontroles van alle projecten tijdig worden voltooid, heeft het UvB besloten dat deze uiterlijk in April 2024 afgerond moeten zijn. UvB neemt actie om ervoor te zorgen dat de eindcontroles zo efficiënt mogelijk verlopen. Dit impliceert dat:

  • Bepaalde controleonderdelen zoals publiciteit, bewaarplicht en/of marktconformiteit voorafgaande aan de controles al plaats zullen vinden;
  • Uitstel van indiening van de einddeclaraties slechts sporadisch zal plaatsvinden. Verzoeken dienen uiterlijk 31 augustus kenbaar gemaakt te worden bij de accounthouders;
  • Eindcontroles vroegtijdig door de accounthouders in overleg met de centrumgemeente ingepland zullen worden;
  • Controles het liefst uit worden gevoerd op locaties van de uitvrager (wens UvB);
  • Pre-audits uitgevoerd zullen worden door UvB om verloop af te stemmen met de aanvragers.

Tweedelijnscontroles auditautoriteit bekend

De auditautoriteit van het ministerie van Financiën heeft inmiddels de steekproef getrokken van de projecten die een tweedelijnscontrole zullen ondergaan. Er zijn 4 projecten geselecteerd. De aanvragers van deze 4 projecten worden hiervan op de hoogte gebracht.