Regelgeving ESF+ programmaperiode 2021 – 2027 gepubliceerd

5 minuten 03-05-2022, laatst bijgewerkt op 04-05-2022 14:08

Uitvoering van beleid (UvB) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 22 maart j.l. het programmeringsdocument ingediend bij de Europese Commissie. Het betreft de programmaperiode 2021 – 2027 en wordt het ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) programma genoemd.

Er is in de ESF+ programmaperiode een bedrag beschikbaar voor Nederland van 413 miljoen euro. Dit bedrag is beschikbaar voor de volgende prioriteiten:

  • Kwetsbare werkenden en werkzoekenden (aan te vragen door de centrumgemeenten van de Arbeidsmarktregio’s (AMR’s), VSO/Pro (ook aan te vragen door de centrumgemeenten), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de sectoren;
  • Sociale Innovatie;
  • Voedselhulp.

Het programmadocument van ESF+ wordt gepubliceerd na goedkeuring door de Europese Commissie.

Om toch de voortgang erin te houden heeft het ministerie op 3 mei in de Staatscourant de Subsidieregeling 2021 – 2027 gepubliceerd waarin in eerste instantie de algemene artikelen zijn opgenomen en de artikelen t.b.v. het eerste tijdvak van het VSO/Pro onderwijs voor het schooljaar 2022 – 2023. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-11636.html

Als eerste mag het VSO/Pro onderwijs vanaf 16 mei 09:00 t/m 1 juli 17:00 via de centrumgemeente van de AMR de aanvraag indienen voor het schooljaar 2022 – 2023.

LET OP: De regelgeving is vastgesteld, maar kan nog worden aangepast als de Europese Commissie niet (volledig) instemt met het ingediende Programmeringsdocument.

Voedselhulp

In de ESF+ periode is een nieuw onderdeel toegevoegd, voedselhulp. Omdat dit een nieuw onderdeel is zal UvB hier de komende periode meer aandacht aan geven via diverse mediakanalen. UvB verzoekt dit ook via uw netwerk bekend te maken. Zodra de ESF+ regeling gepubliceerd is zal er hiervoor ook een speciale informatiebijeenkomst gehouden worden voor geïnteresseerden.

Publiciteit ESF-projecten

Het is eigenlijk al bij iedereen bekend die te maken heeft met ESF dat het belangrijk is dat uitvoerders en deelnemers in ESF-projecten op de hoogte gebracht moeten worden dat het project mogelijk is gemaakt met geld van de Europese Commissie.

Tijdens de corona-periode was het voor veel organisaties moeilijk om te voldoen aan deze publiciteitseis, maar er moet toch aangetoond worden dat tijdens de projectperiode hieraan voldaan is. 

UvB zal de komende periode bij de lopende projecten vragen bewijsstukken aan te leveren dat voldaan wordt/is aan deze publiciteitseis.

Ook voor de nieuwe ESF+ programmaperiode 2021 – 2027 is de publiciteitseis weer van toepassing. Voor de nieuwe periode zal UvB nieuwe, aangepaste, logo’s beschikbaar stellen die geen fondsnamen meer bevatten.

Afronding ESF REACT-EU

UvB verwacht dat ze de komende periode regelmatig informatie zullen verstrekken over het REACT-EU onderdeel van de Programmaperiode 2014 – 2020. Het zal dan met name gaan over de afronding en het mogelijk verlengen van de declarabele periode en/óf het verhogen van het subsidiepercentage van 75% naar wellicht 100%.

Zodra hierover meer bekend is zullen wij dit ook direct delen op onze website.

Sluiting ESF-periode 2014 - 2020

UvB dient uiterlijk op 15 februari 2025 de finale afsluitingsdocumenten van de programmaperiode 2014 – 2020 in te dienen bij de Europese Commissie.

Hierdoor heeft UvB bepaald dat de eindcontroles van alle projecten uiterlijk in april 2024 afgerond moeten zijn. Om de eindcontroles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen onderneemt UvB de volgende acties:

  • Bepaalde controleonderdelen zoals publiciteit, bewaarplicht en/of marktconformiteit zullen voorafgaande aan de controles al plaatsvinden;
  • Uitstel van indiening van de einddeclaraties zal slechts sporadisch plaatsvinden. Verzoeken dienen uiterlijk 31 augustus kenbaar gemaakt worden bij de accounthouders;
  • De eindcontroles zullen vroegtijdig door de accounthouders in overleg met de centrumgemeente ingepland worden;
  • Controles worden het liefst uitgevoerd op locatie van de aanvrager (wens UvB);
  • Pre-audits zullen worden uitgevoerd door UvB om verloop af te stemmen met de aanvragers.

Tweedelijnscontroles auditautoriteit bekend

De auditautoriteit van met ministerie van Financiën heeft inmiddels de steekproef getrokken van de projecten die een tweedelijnscontrole zullen ondergaan. Er zijn 4 projecten geselecteerd. De aanvragers van deze 4 projecten worden hiervan op de hoogte gebracht.

Heeft u vragen?

Indien u vragen hebt over bovenstaande of over andere onderdelen van het ESF+ en/of ESF REACT-EU programma stuurt u gewoon een e-mail naar info@dekenniskamers.nl. Wij denken graag met u mee over de invulling van uw ESF aanvraag, waarmee wij vele jaren ervaring hebben. Een vrijblijvend gesprek is uiteraard altijd mogelijk.